Žiadosť o doplnenie dopravného zrkadla na ulici Na Bárek


Text podnetu:
30. jún 2015


Dobrý deň, chcel by som požiadať o osadenie dopravného zrkadla na križovatke ciest Horná Trnovská a ul. Na Bárek.

Pri vychádzaní z ulice Na Bárek na hlavnú cestu, je situácia neprehľadná. Navyše výhľad komplikuje mierne zatočenie ul. Horná Trnovská smerom na konečnú autobusovú zastávku.

Ďakujem

Stanovisko:
07. júl 2015


Cestu nespravuje mesto Žilina, ale ŽSK (je potrebné kontaktovať ich):

Na základe zhodnotenia predmetnej situácie dáva SC ŽSK k požiadavke občanov mestskej časti Trnové nasledovné stanovisko:

Pre osadenie dopravného zrkadla je potrebné rozhodnutie o určení dopravného značenia, ktoré vydáva Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Nakoľko požadované dopravné zrkadlo má slúžiť výhradne pre bezpečný výjazd z rodinných domov, o určenie dopravného značenia majú požiadať obyvatelia rodinných domov.

SC ŽSK nebude znášať náklady spojené so žiadosťou a zabezpečením realizácie dopraného zrkadla.Facebook