História FK Trnové

Adresa:
Horná Trnovská 44
010 01 Žilina

IČO: 356 519 03
Dátum založenia: 16.07.1990


História

Začiatky futbalového klubu v Trnovom spadajú do rokov 1938 - 39. Prvú futbalovú loptu do Trnového priniesol František Kuba. Mužstvo až do roku 1946 hrávalo priateľské zápasy, pretože nebolo zaregistrované. V tom čase mužstvo tvorili:

Ludvík Danaj, Ludvík Rýchlik, Vincent Pivko, Imrich Rýchlik, Tomáš Pekár, Ján Gjabel - brankár
a ďalší štyria neznámi hráči, o ktorých sa nám nepodarilo zistiť žiadne informácie.

Dňa 17.septembra 1946 sa podarilo zaregistrovať mužstvo hráčov ako Športový klub Trnové pod číslom 21.489/2-1946-III/3. Predsedom klubu sa stal František Martinka. Podarilo sa zistiť, že družstvo tvorili:

Karol Daníšek, Pavol Rodzenák, Vincent Vrabec, Vincent Kuba, Karol Kuba, Štefan Lacko, Ján Daníšek st., Mikuláš Ďurnek, Václav Prochádzka, p. Zajaček, Jozef Danaj, Tomáš Broz, František Pekár, Karol Hreus, Pavol Grna

Ďalšiu generáciu tvorili hráči:

Pavol Výboch, Ján Danišek ml., Ján Zábojník, Jozef Kocoň, Viliam Turčan, Blažej Ondák, Ľudovít Pekár, Ladislav Kuba, Jordan Danaj, Justín Belaník, Libor Gjabel

Toto mužstvo hralo v roku 1952 okresnú súťaž. V tom istom roku mužstvo dorastencov hralo o dorasteneckú súťaž majstra republiky. Mužstvo tvorili hráči:

Štefan Macko, Bohdan Sedliaček, Anton Broz, Ľudovít Hruška, Ján Halas, Blažej Gjabel, Jozef Kuba, Rudolf Danišek st., Milan Danaj, Milan Kuba, Milan Gjabel st., František Boľo

Boli to mladí muži narodení v rokoch 1933 - 1934, 1935 a 1936. Postupne ako sa vracali z výkonu základnej vojenskej služby nastupovali do prvého mužstva. Množstvo hráčov sa v takomto zložení prebojovalo do krajskej súťaže a postupne sa kádre dopĺňali mladšími ročníkmi - v takomto zložení hrávali až do roku 1966.

Od roku 1963 mužstvo hralo v nasledovnom zložení:

Rudolf Danišek, Bohdan Sedlaček, Anton Funtík, Jozef Broz, Jozef Kuba, Blažej Gjabel, Albín Chaban, Pavol Bartek, Eduard Podhorec, Ladislav Gjabel, Jaroslav Čech, Štefan Macko, Milan Ragaz, Miroslav Ďurnek, Rudolf Pekár,
Imrich Hudec - vedúci mužstva
Vincent Kuba - predseda TJ Trnové

Zanietenými funkcionármi boli Ján Filip a Anton Čerňanský, za čo im patrí poďakovanie. V tomto zloení mužstvo hralo - okrem malých výnimiek - až do roku 1968. Počas týchto rokov si členovia mužstva okrem pravidelných tréningov a zápasov svojpomocne stavali rodinné domy, navzájom si vo voľnom čase pomáhali a každú nedeľu popoludní už boli na ihrisku. Ich súpermi boli mužstvá Čadce, Považskej Bystrice, Púchova a Kysuckého Nového Mesta. Kondícia mužstva bola na výbornej úrovni, pretože v jednotlivých ročníkoch futbalovej súťaže obsadzovali umiestnenia v hornej časti výsledkovej listiny. V roku 1959 to bolo dokonca prvé miesto v tabuľke, pre finančnú náročnosť si však mužstvo nemohlo dovoliť postúpiť. V týchto rokoch sa prejavilo veľké zanietenie funkcionárov výboru, ktorí sa podľa svojich schopností a vedomostí snažili mužstvu pomáhať, ako najlepšie vedeli. Treba vysloviť poďakovanie pánom: Vincentovi Kubovi, Antonovi Daniškovi, Vladimírovi Kajsovi, Mikulášovi Ďurnekovi ml. a hospodárovi Petrovi Kubovi. Zanietenými fanúšikmi boli: Juraj Kuba, Anton Kováčik, Pavol Kuba a, samozrejme manželky a rodinní príslušníci členov mužstva. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov vtedajší a zároveň dlhoročný predseda TJ Alojz Daniš výrazne prispel k zlepšenie materiálnych podmienok TJ. Jeho zásluhou futbalisti získali vyradenú drevenú budovu, ktorá slúžila ako šatne robotníkom Váhostavu pri výstavbe Teplárne. Po rozobraní, prevoze a opätovnom postavení vedľa ihriska v Trnovom slúži futbalistom dodnes.

Po roku 1989 zmenou spoločenského systému došlo aj k zníženiu aktivity spoločenských organizácií, šport nevynímajúc. Telovýchovná a športová činnosť predovšetkým pre nedostatok finančných prostriedkov začala stagnovať, sponzori ešte neboli a fanúšikovia z obáv o vlastnú ekonomickú budúcnosť nepomáhali. Tu možno spomenúť iba zanietených fanúšikov - výborníkov ako B. Gjabel, M. Daníšek, M. Danaj, P. Tavač, J. Vrabec, a ďalších a z futbalistov J. Fila, P. Danaja, M. Šindelára, Ľ. Turčana, I. Chabana, J. Vrabca a pod.

Svoje pozície vo vyšších súťažiach futbalisti postupne strácali, až sa ocitli v 2.triede okresnej súťaže. Z podobných dôvodov zanikol úspešný turistický oddiel pod vedením A. Drábika a postupne hrozil aj zánik športu v Trnovom.

V roku 2007 prišiel s iniciatíciou na oživenie športu predseda ŽSK Juraj BLanár, ktorý ako rodák a občan Trnového zorganizoval futbalové stretnutie miestnych futbalistov proti niektorým poslancom a členom vlády na čele s premiérom Robertom Fico. TJ Trnové sa premenovala na FK Trnové. Zabezpečil na školskom ihrisku vybudovanie malého futbalového ihriska s umelým trávnikom, cestou nadácie zakúpil pre FK záhradný traktor - kosačku, poskytol veľkorysú finančnú dotáciu a vďaka jeho osobnému angažovaniu sa začiatkom roka 2009 podarilo už historickú drevenú budovu právne vyrovnať s nadobudnutím listu vlastníctva a následne sa začalo so skultúrnením prostredia.

Za takto získané finančné prostriedky športovci a ich fanúšikovia svojpomocne od základu rekonštruovali sprchy, čiastočne opravili šatne, obložili čelnú stranu budovy a vymenili časť trávnika, o ktorý sa príkladne starajú.Na tomto mieste nemožno nespomenúť obetavých futbalových funkcionárov ako sú J.Sahulčík, J.Hodas, J.Vrabec, V.Podhorec, J.Moravčík,M.Turčanová či P.Šimko. Z radov fanúšikov - občanov Trnového patrí vďaka Ľ.Turčanovi, ktorý bezplatne odpracoval stovky brigádnických hodín, pričom sa aj jeho zásluhou uskutočnila VČS futbalového klubu začiatkom roka 2010 v zrekonštruovaných priestoroch. Je potrebné oceniť aj úsilie, ktoré vynaložil aj J.Vrabec, Š.Miho, J.Gjer, M.Vrabec, M.Šindelár st. a ml., Ľ.Kríž, P.Danaj, bratia Tavačovci a ďalší.

V rokoch 2008 - 2009 úzky okruh funkcionárov a fanúšikov FK Trnové bezplatne odpracoval viac ako 3000 brigádnických hodín pre zveľadenie športu v obci a vytvoril dielo v celkovej hodnote 9500€.

Výbor FK tiež oceňuje aj pomoc I.Chabana a firmy B.I.B., ktorý okrem iného bezplatne na náklady firmy zabezpečuje dopravu žiakov i seniorov na futbalové stretnutia. Je vďačný za každú pomoc sponzorom i brigádnikom a zároveň sa domnieva, že v súčasnosti bez podpory ŽSK a firmy B.I.B. šport v Trnovom nemá perspektívu napredovania. V súčasnosti sa výbor zameriava na zlepšenie športových výsledkov seniorov a dorastencov, kde nepomohol ani finančne honorovaný tréner. Prvoradú pozornosť výbor venuje "benjamínom" a žiakom. Zámerom je postupne z nich vybudovať mužstvo, ktoré bude hrdým pokračovateľom tradícií trnovského futbalu. Toho času sú im vzorom "starí páni" - bývalí futbalisti, ktorí pravidelne každú nedeľu trénujú, hrávajú a stretávajú sa s rovesníkmi nielen v okrese ale aj v Česku.