Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, v rozpätí od 19 do 31 poslancov.

Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

Činnosť zastupiteľského zboru (harmonogram zasadnutí, dokumenty, materiály k programom zasadnutí, dochádzka, hlasovanie, uznesenia) je zverejnená na tejto stránke.

V súčasnosti tvorí mestské zastupiteľstvo 31 poslancov v ôsmych volebných obvodoch:

Volebný obvod č.1 (Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha)
Volebný obvod č.2 (Hliny V-VII, Bôrik)
Volebný obvod č.3 (Solinky)
Volebný obvod č.4 (Vlčince)
Volebný obvod č.5 (Hájik)
Volebný obvod č.6 (Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka)
Volebný obvod č.7 (Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota)
Volebný obvod č.8 (Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie)

Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
- primátora,
- zamestnanca mesta,
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
- podľa osobitného zákona.