Adresa: Dolná Trnovská 36, Žilina
Email: zastupca@zstrnovaza.edu.sk
Telefón: 041 / 596 40 95
Adresa školy: Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina

Riaditeľka ZŠ s MŠ:
Mgr. Ľubica Brennerová

Situovanie školy:
mestská lokalita Trnové blízko mestskej komunikácie, základná škola aj materská škola majú svoje vlastné budovy.

Kapacita: v súčasnosti má škola 195 žiakov ZŠ a 68 žiakov MŠ, pedagogický kolektív tvorí 14 učiteľov a
9 prevádzkových pracovníkov.

Priestory školy:
školský dvor, školské ihrisko
odborné učebne: fyzikálna, chemická, výtvarná, hudobná, výpočtová technika
LEGO učebňa
telocvičňa
dielňa a cvičná kuchynka

Špeciálna ponuka:
výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka
možnosť voľby druhého cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu
zavádzanie slovného hodnotenia na prvom stupni ZŠ na odstránenie stresu zo známkovania
možnosť detí MŠ navštevovať otvorené hodiny v škole a oboznámiť sa s prostredím i s učiteľmi
plavecký výcvik
lyžiarsky výcvik
pobyt v škole v prírode
výchovné koncerty
výlety a exkurzie
prvky integrovaného tematického vyučovania na prvom stupni ZŠ
slovné hodnotenie žiakov druhého ročníka

Stravovanie:
kuchyňa a priestranná školská jedáleň pre žiakov ZŠ a MŠ

Voľnočasové aktivity:
krúžky: telovýchovný, požiarnicky, holubársky, spevácky, výtvarný, výpočtovej techniky
podujatia usporadúvané školou: akadémia, akadémia ku Dňu matiek, športové podujatia, blší trh
zábavné podujatia: Mikulášsky večierok, vianočný večierok, karnevaly, ples, imatrikulácia,
topenie Moreny, fašiangy

Školský obvod:
ulice: Bagarova, Brezová, Cintorínska, Do Brezičia,
Do Brezníka, Do Mažiarca, Do Stávku, Dolná Trnovská, Dúbravy, Dunajská,
Hanušákova, Horná Trnovská, Hornácka, Chotárna, Ipeľská, Klimovské,
Laborecká, Magočovská, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Na Bárek, Na kopci,
Nový domov, Ohradská, Okrajová, Ondavská, Osloboditeľov, Ovocinárska, Pod Grendel,
Potoky, Rakové, Skotňa, Šenkárovská, Šibeničná, Trnovská medzierka

Aktivity:
Školský časopis Žabiak

Materská škola:

Počet tried: 3
Kapacita: 63
Prevádzka: od 6:15 hod. do 16.30 hod. - po odsúhlasení rodičmi